РОЗДІЛ 20

«ПОСІБНИКА ДЛЯ КОРИСТУВАЧА КНИЖОК МДП»

Затверджений Рішенням Конференції Учасників АсМАП України

від 21 травня 2001 року

Із змінами і доповненнями, внесеними

Рішеннями Конференцій Учасників АсМАП України

від 10 жовтня 2002 року,

від 30 жовтня 2003 року,

від 23 жовтня 2004 року,

від 8 червня 2006 року,

від 3 квітня 2008 року,

від 13 травня 2010 року,

Рішенням Загальних Зборів Учасників АсМАП України

від 8 червня 2011 року,

Рішенням Конференції Учасників АсМАП України

від 24 травня 2013 року,

від 22 травня 2014 року,

від 21 травня 2015 року,

Рішенням Загальних Зборів Учасників АсМАП України

від 9 червня 2016 року.

1. Загальні положення

1.1.Цей розділ розроблений на підставі Конвенції МДП 1975 року, Посібників Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ) для Асоціації та Користувача книжок МДП, Статуту і нормативних документів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (далі – Асоціація).

1.2.Положення розділу конкретизують умови і механізм прийняття автомобільних перевізників до категорії Учасників Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційованих), допуску до системи МДП, переходу їх до категорії Учасників Асоціації з правом вирішального голосу (дійсних), видачі й повернення книжок МДП, умови призупинення користуванням системою МДП, перереєстрації Учасників Асоціації, повернення суми гарантії допуску до системи МДП, а також відповідальність за порушення роботи з книжками МДП. 

1.3.Терміни, що вживаються у цьому розділі:

1.3.1.Учасники Асоціації – суб’єкти господарювання всіх форм власності, які мають зареєстровані на них транспортні засоби, ліцензію на право надавати послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (за необхідності), визнають Статут Асоціації, сплачують членські внески й інші платежі;

1.3.2.Користувач книжки МДП – суб’єкт господарювання, допущений до виконання перевезення вантажів на умовах Конвенції МДП 1975 року у порядку, передбаченому чинним законодавством України та зареєстрований Учасником Асоціації;

1.3.3.дійсний Учасник Асоціації  з правом вирішального голосу допущений до системи МДП;

1.3.4.асоційований Учасник Асоціації – з правом дорадчого голосу допущений до системи МДП; 

1.3.5.асоційований Учасник Асоціації – з правом дорадчого голосу, без права роботи в системі МДП, який виконує вантажні та/або пасажирські перевезення.

1.3.6.квота  кількість книжок МДП, що може бути видана Користувачу книжок МДП на один транспортний засіб (тобто видані, але не повернуті).

1.4.Учасники Асоціації, їх керівники, менеджери, які виконують перевезення вантажу на умовах Конвенції МДП 1975 року, зобов’язані проходити навчання та перепідготовку у навчальних закладах, акредитованих Академією Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ).

2. Прийняття перевізників в Учасники Асоціації

2.1.Асоційовані Учасники Асоціації (без права роботи в системі МДП).

2.1.1.Прийняття перевізника до категорії асоційованих Учасників без права роботи в системі МДП здійснюється Президентом Асоціації на підставі письмової заяви (додаток 1), шляхом укладання договору (додаток 4.1 (перевезення вантажів); додаток 4.2 (перевезення пасажирів); додаток 4.3 (перевезення вантажів та пасажирів)). До заяви додаються скріплені печаткою суб’єкта господарювання при її наявності:

-копія документа, що підтверджує факт державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

-анкета перевізника (додаток 2.1.);

-копія ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; 

-список власних транспортних засобів, допущених до виконання міжнародних перевезень за встановленою Асоціацією формою (додаток 3), з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів у відповідних державних органах.

2.2.Асоційовані Учасники Асоціації, допущені до системи МДП.

2.2.1.Прийняття перевізника до категорії асоційованих Учасників Асоціації, допущених до системи МДП здійснює Президент Асоціації на підставі письмової заяви (додаток 5) і письмової рекомендації Ради відповідного регіону (додаток 7) та укладання договору (додаток 8). 

До заяви додаються:

-копія документа, що підтверджує факт державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

Крім того надаються:

-копії установчих документів (статуту, засновницького договору, тощо) скріплені печаткою суб’єкта господарювання при її наявності;

-анкета перевізника (додаток 2);

-фінансовий звіт та баланс суб’єкта господарювання за останні 2 роки або документ про наявність основних фондів, які не перебувають у заставі, вартістю не менше 60 000,00 євро;

-витяг із реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами;

-копії свідоцтв та дипломів професійної компетентності з курсу: керівник, менеджер автомобільних перевезень вантажів у міжнародному сполученні на умовах Конвенції МДП 1975 року; керівник, менеджер перевезень пасажирів у міжнародному сполученні, виданих навчальним закладом, акредитованим Академією Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ);

-копії свідоцтв та дипломів про проходження курсів міжнародних автомобільних перевезень вантажів на умовах Конвенції МДП 1975 року водіями;

-копія ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; 

-перелік власних транспортних засобів, допущених до виконання міжнародних перевезень за встановленою Асоціацією формою (додаток 3), до якого додаються: 

-копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів у відповідних державних органах; 

-копії свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками і пломбами (за наявності); 

-копії не менше 3-х міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), що засвідчують наявність досвіду виконання міжнародних перевезень вантажів цим перевізником не менше 6 місяців; 

-копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату вступного членського внеску та гарантії допуску; 

-«Декларацію зобов’язань транспортної компанії по допуску до митної системи МДП та дозволу користуватись звичайними книжками МДП»; 

-копії сертифікату відповідності вимогам безпеки (окремо для автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа, сертифікат безпеки заводу-виробника) та/або сертифікату відповідності вимогам придатності до експлуатації, що видаються ДержавтотрансНДІпроектом (окремо для автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа);

-список відповідальних осіб, уповноважених на отримання в Асоціації книжок МДП із зазначенням їх П.І.Б. та реєстраційних номерів облікової картки платника податків. Цей список має бути підписаний керівником та головним бухгалтером суб’єкта господарювання і скріплений його печаткою (додаток 6).

2.2.2.Рекомендацію про вступ перевізника до Асоціації Рада регіону має надіслати Президенту Асоціації не пізніше двох місяців з моменту одержання нею матеріалів. 

2.2.3.У разі ненадходження такої відповіді у зазначений термін, рішення про прийняття до асоційованих Учасників Асоціації приймається Президентом Асоціації без рекомендації Ради регіону.

2.3.Перевізники, які звернулися із заявою для отримання допуску до системи МДП, мають відповідати вимогам:

2.3.1.наявність досвіду здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів не менше шести місяців;

2.3.2.стабільне фінансове становище;

2.3.3.відсутність грубих чи неодноразових порушень митних правил та податкового законодавства.

2.4.Надані документи перевіряються Секретаріатом Асоціації на відповідність мінімальним умовам і вимогам частини ІІ додатку 9 Конвенції МДП 1975 року і надсилаються Голові Ради відповідного регіону для їх перевірки за місцем знаходження перевізника та розгляду Радою регіону. За результатами перевірки документів, але не пізніше 2-х місяців з дня їх отримання, Голова Ради регіону надає відповідні пропозиції Президенту Асоціації щодо прийняття/відмови у прийнятті перевізника в Учасники Асоціації.

 2.5.На підставі рекомендацій Ради регіону і матеріалів перевірки Секретаріату, Президент Асоціації приймає рішення щодо участі перевізника в Асоціації.

2.6.За прийняття і розгляд документів про вступ до Асоціації, передбачених п.п. 2.1, 2.2., вноситься плата в розмірі 20-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

2.7.У разі потреби додаткова перевірка транспортних засобів та їх належності перевізнику, який бажає отримати допуск до процедури МДП, здійснюється через відповідний державний орган.

2.8.Транспортні засоби, що використовувалися для перевезення товарів з грубим порушенням митних правил (контрабанда), на облік в Асоціації не приймаються.

2.9.Перевізникам, прийнятим в Учасники Асоціації, видається свідоцтво Учасника Асоціації.

2.10.Новоприйняті Учасники Асоціації отримують статус Учасника Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційованого) після сплати вступного членського внеску у розмірі 500,00 доларів США в національній валюті України – гривні за курсом Національного банку України на день перерахування.

2.11.Перевізник, який протягом 10-ти місяців з дня подання заяви не приступив до роботи в системі МДП, втрачає таке право і повторно подає документи на загальних підставах. Кошти, сплачені ним за розгляд документів на вступ до Асоціації, не повертаються і не враховуються при повторній подачі документів.

2.12.При виключенні перевізника за власним бажанням або за несплату членських внесків його поновлення можливе протягом 6 місяців в тому ж порядку, в якому він був виключений, за умови погашення заборгованості по членських внесках. У разі, коли з дня виключення минуло більше 6 місяців, поновлення не допускається, а перевізник вступає до Асоціації на загальних підставах.

2.13.Учасники Асоціації, виключені з Асоціації згідно п.4.5. Статуту (крім несплати членських внесків), не поновлюються в Асоціації.Прийняття таких перевізників можливе Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

3. Допуск перевізників до процедури МДП

3.1.На підставі наданих перевізником документів Президент Асоціації відмовляє або вносить подання до Державної фіскальної служби України щодо отримання допуску до роботи в системі МДП. 

3.2.Допуск перевізника до системи МДП здійснюється відповідно до ч. ІІ додатку 9 Конвенції МДП 1975 року та Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Державної митної служби України № 755 від 21.11.2001 року (із змінами і доповненнями) на підставі рішення спільної комісії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Асоціації.

3.3.Склад комісії визначається спільним наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Асоціації.

3.4. Після розгляду документів комісією проводиться іспит, за наслідками якого приймається рішення про допуск перевізника до перевезень на умовах Конвенції МДП 1975 року або відмову в допуску до таких перевезень.

3.5.Після складання іспиту центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику протягом 2-х тижнів направляє Асоціації своє рішення про допуск перевізника чи про відмову йому в допуску.

3.6.У разі відмови, перевізник має право повторно звернутися за отриманням допуску до системи МДП після усунення причин, через які йому було відмовлено.

3.7.У разі перереєстрації, передбаченої п. 7 цього розділу, перевізники, які стали Учасниками Асоціації, проходять процедуру допуску до системи МДП відповідно до цього порядку, окрім зміни назви суб’єкта господарювання.

3.8.Дозвіл на допуск до системи МДП сам по собі не надає права на отримання книжки МДП від гарантійного об’єднання. Остаточне рішення про видачу Учаснику Асоціації книжки МДП приймає Президент Асоціації.

4. Гарантії допуску до системи МДП

4.1.Перед отриманням першої книжки МДП Асоціації надається фінансова гарантія (гарантія допуску). Гарантія допуску вноситься в національній валюті України – у гривнях на рахунок Асоціації в безготівковій формі за курсом Національного банку України на день перерахування в розмірі не менш еквівалентної 4 000,00 доларів США.

4.2.Гарантія допуску має бути доступною для Асоціації впродовж не менше 27 місяців з дня отримання Учасником Асоціації останньої книжки МДП.

4.3.Гарантія допуску може бути заблокована у разі порушень митних правил і використана на відшкодування витрат міжнародної Гарантійної ланки.

4.4.У разі використання гарантії допуску, передбаченого п. 4.3 цього Розділу, перевізник довносить або вносить нову фінансову гарантію, щоб сума була еквівалентною не менше 4 000,00 доларів США. 

4.5.За умови використання транспортних засобів (крім автомобілів, що знаходяться у фінансовому лізингу), які не є власністю перевізника, останній вносить на рахунок Асоціації додаткову суму гарантії в національній валюті України – гривнях, еквівалентну 400,00 доларів США по курсу Національного банку України на день перерахування, за кожний автомобіль, що знаходиться в тимчасовому користуванні, але не більше 60 000,00 євро.

Сума додаткової гарантії може бути повернута не раніше 27 місяців з дня видачі останньої книжки МДП, використаної для перевезення таким автомобілем при наявності підтвердження доставки товару до митниці призначення та відсутності повідомлень чи претензій митних органів по книжкам МДП на цей транспортний засіб.

5. Перехід до категорії дійсного Учасника Асоціації

5.1.Перехід Учасника Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційованого), який працює в системі МДП, до категорії з правом вирішального голосу (дійсного) відбувається один раз на рік за умови:

5.1.1.перебування асоційованим Учасником Асоціації, допущеним до системи МДП щонайменше 12 місяців згідно з п.4.4. Статуту Асоціації;

5.1.2.наявності у власності не менше 5-ти транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів по системі МДП, при цьому не менше 60% транспортних засобів мають відповідати вимогам Євро 2 - 5;

5.1.3.постійного перевезення вантажів по системі МДП;

5.1.4.відсутності порушень митних правил;

5.1.5.виконання фінансових зобов’язань перед Асоціацією.

5.2. Перевізник, який має намір перейти до категорії дійсних Учасників Асоціації, подає до Секретаріату Асоціації письмову заяву встановленого зразка (додаток 9) разом з листком погодження (додаток 10).

5.3.Заяву розглядає Секретаріат Асоціації. У разі відсутності зауважень, заява перевізника разом з листком погодження (додаток 10) направляється Голові Ради регіону для їх перевірки за місцем знаходження перевізника та розгляду Радою регіону.

5.4.Пропозиції Ради регіону про перехід асоційованого Учасника Асоціації в категорію дійсного або обґрунтовану відмову в такому переході розглядає Рада Асоціації та приймає відповідне рішення.

5.5.З перевізником, прийнятим до категорії дійсних Учасників Асоціації, після прийняття відповідного рішення Радою Асоціації, укладається додаткова угода до договору (додаток 11) і видається нове свідоцтво дійсного Учасника Асоціації за умови сплати вступного членського внеску у розмірі 2 000,00 доларів США в національній валюті України - гривнях за курсом Національного банку України на день перерахування.

5.6.При переведені Учасника Асоціації з дійсного в асоційовані відповідно до п.4.6 Статуту, поновлення його як дійсного Учасника Асоціації здійснюється на загальних підставах.

6. Порядок видачі і повернення книжок МДП до Асоціації

6.1.Книжки МДП видаються тільки Учасникам Асоціації, які мають допуск до системи МДП.

6.2.Асоціація встановлює квоту для кожного Учасника Асоціації у кількості 4-х книжок МДП на один транспортний засіб, що виконує перевезення вантажів по системі МДП і знаходиться на обліку в Асоціації.

6.3.Рішенням Президента Асоціації квота може бути зменшена на одну книжку МДП або збільшена до 6-ти книжок МДП на один транспортний засіб. Учасників Асоціації інформують про зміну встановленої квоти.

6.4.Видача книжок МДП проводиться за встановленою квотою та за відсутності зауважень з боку Асоціації до перевізника.

6.4.1.Квота може бути зменшена (тимчасово, на термін до 6 місяців) також у разі систематичного (більше 2 разів) порушення терміну повернення використаних книжок МДП.

6.5.Для отримання книжок МДП Учасник Асоціації попередньо сплачує вартість послуг за користування книжками МДП за тарифами, затвердженими Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації. 

6.6.Книжки МДП видають за оригіналом доручення (форми М-2) уповноваженому представнику суб’єкта господарювання відповідно до переліку, передбаченого п.2.2. цього Розділу.

6.7.У разі порушення Учасником Асоціації цього порядку, а також за наявності обґрунтованих претензій митних органів або заборгованості перед Асоціацією по сплаті членських внесків чи інших платежів, подальша видача книжок МДП тимчасово призупиняється до усунення причин, які призвели до призупинення їх видачі. 

6.8.У разі, якщо претензія митних органів до Користувача книжок МДП може призвести до фінансової відповідальності Гарантійної ланки, видача книжок МДП Учаснику Асоціації не призупиняється якщо:

6.8.1.перевізник надав Асоціації оригінал документа, виданий митним органом, що підтверджує врегулювання претензії; 

6.8.2.надійшло письмове підтвердження страхової організації про її готовність сплатити суму претензії;

6.8.3.на рахунок Асоціації перераховано спеціальну гарантію на суму претензії або надано банківську гарантію на цю суму, а в тому разі, якщо сума претензії перевищує максимальний розмір гарантії (60 000,00 євро), до Асоціації перераховується спеціальна гарантія еквівалентна 60 000,00 євро або надається банківська гарантія на цю суму;

6.8.4.перевізник письмово повідомив до закінчення або в день терміну повернення книжок МДП про обставини, що перешкоджають вчасному поверненню книжок МДП до Асоціації.

7. Перереєстрація Учасників Асоціації

7.1. Перереєстрація Учасників Асоціації можлива за умови:

7.1.1.зміни організаційно-правової форми, назви суб’єкта господарювання;

7.1.2.правонаступництва (злиття, приєднання, поділу і перетворення юридичної особи), якщо усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до новоствореної особи; 

7.1.3. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

8. Порядок повернення Учасникам Асоціації гарантійної суми

8.1.Фінансова гарантія (гарантія допуску), внесена Учасником Асоціації відповідно до п.4.1. цього Розділу, повертається йому через 27 місяців з дня отримання ним останньої книжки МДП. 

Кошти, що були внесені в іноземній валюті, повертаються в національній валюті України - гривні за курсом Національного банку України на дату повернення гарантії допуску.

Кошти, що були внесені в національній валюті України - гривні повертаються в національній валюті в тій же сумі, в якій вони були внесені.

При виході з Учасників Асоціації, сума гарантії допуску може переуступатися новому Учаснику, при умові взяття ним відповідальності, що виникає в результаті використання книжки МДП. 

Дія пункту 8.1. поширюється на всі гарантії допуску, що вносились до Асоціації, незалежно від дати внесення. 

8.2.Для повернення вказаної у п. 8.1 гарантії допуску перевізник подає до Асоціації письмову заяву за підписами керівника і головного бухгалтера суб’єкта господарювання, скріплених печаткою. У заяві зазначаються банківські реквізити, на які потрібно перерахувати кошти.

8.3.Заява і лист погодження (додаток 12) розглядає Секретаріат Асоціації, у разі відсутності неврегульованих повідомлень митних органів чи несплачених претензій, членських внесків і штрафів, передбачених п.п. 10.2., 10.3. цього Розділу, Президенту Асоціації подається обґрунтування для прийняття остаточного рішення.

8.4.За наявності повідомлень чи претензій з боку митних органів, а також порушень, передбачених п.4.3 цього Розділу, гарантія допуску повертається після їх фінансового врегулювання. 

8.5.При поверненні гарантії допуску перевізнику, Асоціацією утримується заборгованість по членських внесках та штрафах, передбаченими п.п. 10.2., 10.3. цього Розділу.

8.6.Невитребувана гарантія допуску після закінчення терміну позовної давності переходить у власність Асоціації згідно з вимогами чинного законодавства України.

9. Позбавлення права допуску до системи МДП

9.1.За порушення правил та умов роботи в системі МДП Асоціація має право без попереднього повідомлення тимчасово чи остаточно позбавити Користувача книжок МДП права допуску до системи МДП. 

9.2.Тимчасове позбавлення права допуску до системи МДП означає тимчасову відмову Асоціації забезпечувати Користувача книжками МДП у таких випадках:

9.2.1.передачі книжки МДП третій особі;

9.2.2. перевезення заборонених Конвенцією МДП 1975 року тютюнових та алкогольних виробів з використанням звичайної книжки МДП;

9.2.3.несплати у встановлені строки рахунків, виданих Асоціацією за користування книжками МДП;

9.2.4.ненадання Асоціації на її вимогу матеріалів щодо виконаних перевезень з порушенням процедури МДП;

9.2.5.систематичне (більше 2-х разів) порушення термінів повернення книжок МДП;

9.2.6.порушення перевізником правил та умов роботи по системі МДП, оцінку якому дає сама Асоціація;

9.2.7.виправлення Користувачем книжок МДП строку дії книжки МДП;

9.2.8.невиконання вимог «Декларації зобов’язань транспортної компанії по допуску до митної системи МДП та дозволу користуватись звичайними книжками МДП»;

9.2.9.неповідомлення протягом 15 днів про зміни організаційно-правової форми, юридичної або фактичної адреси, керівника суб’єкта господарювання, засобів зв’язку, тощо.

9.3.Як правило, тимчасове позбавлення допуску до системи МДП застосовується на термін не більше 1 місяця. В цей період Користувачу книжок МДП надається можливість виконати свої зобов’язання, за умови позитивного результату йому повертається право отримувати книжки МДП.

9.4.Остаточне позбавлення допуску до системи МДП означає позбавлення Користувача книжок МДП права на отримання книжок МДП. Це рішення приймає Президент Асоціації у разі:

9.4.1.надходження інформації від МСАТ чи митних органів держави - учасниці Конвенції МДП 1975 року про вжиття щодо Користувача книжок МДП заходів, передбачених ст. 38 Конвенції МДП 1975 року;

9.4.2.невиконання умов «Декларації зобов’язань транспортної компанії по допуску до митної системи МДП та дозволу користуватись звичайними книжками МДП»;

9.4.3.неодноразового порушення Користувачем книжок МДП митних правил;

9.4.4.виключення з Учасників Асоціації відповідно до п. 4.5. Статуту Асоціації. 

9.5. Перевізник, остаточно позбавлений права допуску до системи МДП, зобов’язаний протягом місяця повернути Асоціації використані і не використані книжки МДП.

10. Відповідальність Учасників Асоціації

10.1.У разі втрати книжки МДП відповідальність перед Асоціацією завжди несе її користувач (Учасник Асоціації). 

10.2.У випадку передачі книжки МДП третім особам Учасник Асоціації, який допустив таке порушення, зобов’язаний сплатити митному органу будь-які необмежені розміром суми за цією книжкою МДП, попри те, що порушення допустила третя особа. Крім того, за кожну передану книжку МДП третій особі порушник сплачує Асоціації штраф в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і надає письмові пояснення цього факту.

10.3.За використання звичайної книжки МДП для перевезення алкогольних і тютюнових виробів перевізник, що допустив таке порушення, зобов’язаний сплатити Асоціації штраф в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну книжку МДП, використану для таких перевезень.

10.4.За виправлення терміну дії книжки МДП перевізник, який допустив це порушення, зобов’язаний сплатити Асоціації штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну книжку МДП, в якій зроблено виправлення терміну її дії.

10.5.Якщо перевізник втратив книжку МДП, враховуючи причини і вину перевізника, Асоціація застосовує до нього п.7 розділу 9 «Посібника для користувача книжок МДП».

10.6.Порушення строків повернення книжки МДП в Асоціацію, встановлених п. 4, п. 5 та п. 6 Розділом 9 «Посібника для користувача книжок МДП» тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11. Страхування процедури МДП

11.1.Страхування ризиків в системі МДП обов’язкові для Учасників Асоціації. Страхування поширюється на кожну книжку МДП, видану Асоціацією Користувачу книжок МДП.

11.2.До страхування відповідальності перед міжнародною Гарантійною ланкою (МСАТ, його Страховики та Асоціації) допускається страхова компанія (Страховик), яка виконала умови МСАТ – керівного органу міжнародної Гарантійної ланки й уповноваженого Міжнародного страховика.

11.3.Страхування поширюється на всі книжки МДП, видані Користувачу книжок МДП протягом дії договору страхування. Максимальний ліміт відшкодування страхового випадку по кожній книжці МДП становить 60 000,00 євро в Україні, Росії, Білорусії, Казахстані, країнах ЄС, 50 000,00 доларів США в інших країнах Європи та Азії, в Швейцарії - 100 000,00 швейцарських франків. Страховик також покриває витрати, пов’язані з наданням юридичної допомоги при розгляді справ в суді.

11.4.Учасник Асоціації, допущений до системи МДП, який хоче отримувати книжки МДП, звертається з письмовою заявою до національного Страховика, визнаного МСАТ та Асоціацією для оформлення правових відносин.

11.5.Користувач книжок МДП зобов’язаний негайно повідомити Асоціацію і національного Страховика про страховий випадок, надати їм всю потрібну інформацію та відповідні документи, які стосуються страхового випадку.

11.6.Користувач книжок МДП з метою захисту своїх інтересів та інтересів міжнародної Гарантійної ланки має безпосередньо працювати з митними органами і докладати всіх зусиль для зменшення ризику настання зобов’язань щодо сплати митних платежів і податків, які можуть виникнути у разі страхового випадку.

11.7.Національний Страховик зобов’язаний ознайомити Користувача книжок МДП як застраховану сторону з Генеральним договором страхування, що передбачає умови страхування гарантій, пов’язаних з використанням книжок МДП.

11.8.Користувач книжок МДП, який при настанні страхового випадку вніс платіж безпосередньо до митних органів, має право вимагати відшкодування цієї суми від Страховика через Асоціацію на умовах, передбачених Генеральним договором страхування.